1. Az Etikai Kódex célja

A Longlife System Etikai Kódex és Irányelvek (továbbiakban: „Etikai Kódex”) célja, hogy egységes iránymutatást és szabályrendszert biztosítson az etikus üzletépítéshez, azonos feltételeket és támpontokat nyújtva a Longlife System rendszert (hálózatot) követő üzletépítő Tagnak, akit a továbbiakban Partnernek hívunk. Célja továbbá, hogy egységet teremtsen a kommunikáció területén is a Partnerek és a Longlife System hálózatot működtető Társaság között.

 

2. A Longlife System Etikai Kódex elfogadása és módosítása

Az Etikai Kódex elfogadása és módosítása a társaság legfőbb szervének hatásköre. A Partner módosítási javaslatot terjeszthet elő a társaság vezető tisztségviselőjének részére. A javaslatot írásban kell eljuttatni a vezető tisztségviselő részére. Az Etikai Kódex nem lehet ellentétes az üzletépítők működési területén hatályban lévő jogszabállyal, jogellenes magatartásra nem ösztönözhet.

 

3. Az Etikai Kódex hatálya

3.1. Személyi hatály

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed valamennyi Longlife System Partnerre, alkalmazottra, a társaság tulajdonosaira, és mindenkire, aki a hálózat építésében részt vesz.

 

3.2. Időbeli hatály

Az Etikai Kódex a társaság legfőbb szerve által meghozatalra kerülő elfogadó határozatának napjától hatályos határozatlan ideig. Az Etikai Kódex a társaság legfőbb szerve által hozott elfogadó határozat napjától hatályos, határozatlan ideig.

 

3.3. Az Etikai Kódex kihirdetése, átadása

 

A mindenkori változásokról az értesítés történhet hírlevélben, e-mail-ben, és a Partner web irodájában való értesítéssel egyaránt. Minden olyan országban, amelyet a társaság célországként kijelöl, az Etikai Kódex az ország hivatalos nyelvén kerül kihirdetésre, ill. átadásra a fentiek szerint.

 

4. Az Etikai Kódex megszegése

4.1. Etikai vétség jelentése

Amennyiben egy Partner, alkalmazott, vagy tulajdonos az Etikai Kódexben foglalt szabály, vagy a társaság által megalkotott és kihirdetett, a hálózat működésére és működtetésére vonatkozó szabályzat sérelmét észleli, jogosult és egyben köteles azt haladéktalanul írásban az alábbiak szerint jelezni.

A Partner a szponzorának, a szabályszegő Partner felsővonalbeli szponzorának, valamint a társaság vezető tisztségviselője útján a társaságnak köteles jelezni. Az alkalmazott és a tulajdonos az általa észlelt szabályszegést a vezető tisztségviselője útján a társaságnak köteles jelezni.

A társaság, vezető tisztségviselője útján a bejelentés kivizsgálását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 15 napon belül, írásban köteles tájékoztatni döntéséről a bejelentéssel érintett Partnert, alkalmazottat vagy tulajdonost. Amennyiben a bejelentéssel érintett személy a társaság által meghozott döntést elfogadja, úgy az etikai vita lezárul. Elfogadásnak minősül az is, ha a bejelentéssel érintett személy a döntés részére történő közlését követően írásban visszajelez és azt elfogadja, vagy a közlést követő 10 napon belül semmilyen választ nem ad.

 

4.2. Etikai vétségek szintjei

4.2.1. Kisebb súlyú szabályszegés megállapítása esetén a Partnert, alkalmazottat vagy tulajdonost a társaság írásos és megindokolt határozattal figyelmeztetésben, vagy megrovásban részesíti.

4.2.2. Súlyos szabályszegés esetén a hátrányos következmény megállapításáról a társaság írásos és indokolt határozattal dönt. Súlyos szabályszegés esetén hátrányos jogkövetkezményként a Partner hálózatból való kizárása alkalmazható. Súlyos szabályszegésnek minősül mindazon magatartás, amellyel a Partner, alkalmazott, tulajdonos, lényeges kötelezettségét súlyos mértékben megszegi, és ez veszélyeztetheti a hálózat, egyben a vállalat működését, eredményes tevékenységét, üzleti titkainak megőrzését. A Partnerre vonatkozó lényeges kötelezettséget a mindenkor hatályos  ÁSZF , az alkalmazott tekintetében a munkaszerződés, a tulajdonos tekintetében a társaság alapító okirata, valamint a közgyűlési határozatok tartalmazzák.

Nevesített szabályszegések

 

4.3. Jogosulatlan állítások

A partner felelős a társaság termékeivel, szolgáltatásaival, kompenzációs tervével kapcsolatban tett minden olyan szóbeli és írásbeli tájékoztatásért, amely nem felel meg a társaság hatályos szabályzataiban foglalt rendelkezéseknek. A partner a jelen bekezdésben körülírt szabályszegő magatartásból eredő valamennyi kárért helytállási kötelezettséggel tartozik, mind a társasággal, mind harmadik személyekkel szemben.

 

4.4. Versenykorlátozás megsértése

A partner nem jogosult a társaság termékeit vagy szolgáltatásait más termékekkel vagy szolgáltatásokkal együtt bemutatni oly módon, amelyből az a téves következtetés vonható le, hogy azok mindegyike a társaság által forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások.

 

5. Az Üzletépítő kapcsolatai

5.1. Partner társak

5.1.1. A Partner az ilyen üzleti közösségekben általában elvárható és helyben szokásos viselkedési normák szerinti korrekt üzleti magatartást tanúsít a felsővonalába, csoportjába és keresztvonalai bármelyikébe tartozó üzlettársaival, valamint fogyasztóival.

Minden Partner tudomásul veszi, hogy a hálózatban működő Partnerekkel, valamint a hálózat működésével kapcsolatos valamennyi üzleti információ csak akkor hozható nyilvánosságra, ha ahhoz az érintett Partner kifejezetten hozzájárul.

Minden ezzel kapcsolatos engedély nélküli információ átadás, súlyos etikai szabályszegésnek minősül.

5.1.2. A Partner keresztvonalaival nem oszt meg az üzletére, stratégiájára, pontértékeire, üzleti kilátásaira vonatkozó információt - kivéve, ha erre kifejezetten felkérte a felsővonalában lévő, erre kompetens vezetők valamelyike - és nem vesz részt ilyen tárgyú beszélgetésekben, továbbá nem érdeklődik felsővonala üzlete, a társaság esetleges üzleti titkai felől.

5.1.3. Amennyiben a Partner nem az első generációjában lévő alsóvonalával folytat a hálózat tevékenységével, az üzletépítéssel kapcsolatos tárgyalásokat, az ilyen tárgyalásról a Partner köteles értesíteni az üzleti struktúrában köztük lévő aktív Partnert a tárgyaláson elhangzott lényeges információkról.

5.1.4. Partnernek kölcsönadni, Partnertől kölcsönkérni tilos

 

5.2. A potenciális Közösségi Tagokkal kialakított viszony

5.2.1. A Partner mindenkor a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően tájékoztatja jelenlegi, illetve leendő Vásárlóit, potenciális Partnereit (Közösségi Tagokat, röviden: Tag) a Longlife Systemről, jövőbeni divízióiról, termékeiről, szolgáltatásairól és az üzleti lehetőségről. Anyagi, vagy egyéb haszonszerzés céljából nem állít valótlan tényeket, illetve nem ígér irreális eredményeket sem az üzleti tevékenységgel, sem az egészséggel, illetve annak megőrzésével kapcsolatban.

5.2.2. Kapcsolat építései során a Partner a potenciális Tag elégedettségét, a rövid távú előnyökkel szemben a hosszú távú jó kapcsolat kialakítását, továbbá a Network Marketing elvét szem előtt tartva, jó példát mutatva köteles eljárni.

5.2.3. A Network Marketing alapelve: "Mások hosszú távú segítésével és szolgálatával jutunk mi magunk is előbbre!"

5.2.4. A Partner az új Partnert a vállalati képzéseken tanultakon túl, úgy köteles támogatni és információkkal ellátni, hogy az időzítésből fakadó előnyöket élvezhesse. A regisztráció visszatartásával, vagy a pozíció más manipulációjával járó anyagi kár okozása, továbbá az új  Partnertől átvett pénzeszközökkel történő késedelmes vagy hiányos elszámolás, súlyos etikai szabály szegésnek minősül.

5.2.5. A Partner fokozott gondossággal kezeli az új Tag személyi adatait illetve a rábízott pénzt- és/vagy pénzhelyettesítő eszközt (pl. dombornyomott kártya adatai). Ezen kötelezettség megszegése súlyos etikai szabályszegésnek minősül.

 

5.3. A Partner és harmadik személyek kapcsolata

A Partner köteles betartani az európai közösségi, a működési területének megfelelő állam hatályos jogszabályait, a helyi jogszabályi rendelkezéseket és általános társadalmi normákat. Magatartásával, életvitelével, értékrendjével és kommunikációjával jó példát mutat környezetében.

 

6. Rendezvények

6.1. Rendezvények szervezése

6.1.1. Térítés ellenében látogatható üzleti rendezvényt - a 6.1.2. bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a társaság szervezhet. A Partner térítés ellenében látogatható rendezvényt a társaság engedélyével, illetve a felsővonali szponzorának előzetes írásos hozzájárulásával szervezhet. A felsővonali szponzornak írásos engedéllyel kell rendelkeznie, melyet a társaságtól kell megszereznie.

6.1.2. Minden településen, ahol több csoport közösen tart első tájékoztatást szolgáló nyílt prezentációt (továbbiakban: „Nyilvános”) a társaság kijelöli azt az Üzletépítőt, aki felelős a terem bérlésével, a technikai feltételek biztosításával, és az előadó személyével kapcsolatos teendőkért. A felelős kijelölésénél a Nyilvánost látogató csapat mérete és az üzleti szint az irányadó. A rendezvények és képzések finanszírozására tervezett bevételeket (pl. belépődíj) úgy kell meghatározni, hogy azok a költségeket teljes körűen fedezzék, de haszon ne keletkezzen.

 

6.2. A rendezvények meghirdetése

50 főnél nagyobb meghívott létszámú Nyilvánosakat legalább egy héttel előre be kell jelenteni a társaság felé annak érdekében, hogy a Partnerek felé megfelelő időben kihirdetésre kerülhessenek. Ilyen rendezvény helyszínének, időpontjának változását, esetleges elmaradását a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell annak, aki felé a bejelentés történt.

 

6.3. Rendezvényeken való részvétel, etikett

6.3.1. A hálózat rendezvényein csak társaság managementjének tagjai, és Partnerek vehetnek részt szervezőként, elismertként, meghívóként vagy bármilyen más aktív szerepben. Más szervezet üzletépítői vendégként vehetnek részt, amennyiben meghívást kapnak. Kiállításokon, szakmai rendezvényeken a Partner kiállítóként kizárólag engedéllyel, előzetes egyeztetést követően vehet részt. (mint kiállító.)

6.3.2. A Partner a rendezvényre a meghirdetett időben, pontosan köteles megérkezni: Házigazdaként viselkedik, csak pozitívan, építő jelleggel nyilvánul meg, különösen az üzlettel és a Partnerekkel kapcsolatban. A mobiltelefonokat és egyéb, az előadást zavaró elektronikai eszközöket köteles kikapcsolni vagy lenémítani a rendezvény ideje alatt. A Partner a rendezvény ideje alatt csak indokolt esetben hagyja el a termet úgy, hogy ne zavarja a rendezvényt, pl. ha  a rendezvénnyel kapcsolatos feladata van. A Partner a rendezvényeken illetve az üzleti találkozókon az aktuális rendezvénynek megfelelő öltözékben jelenik meg. A Partner a rendezvényeken helyet csak a személyesen meghívott vendégeinek foglalhat.

6.3.3. A Partner tartózkodik az alkoholfogyasztástól a rendezvény teljes időszaka alatt. Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer használata nem megengedett a rendezvényen. A dohányzás sem megengedett a rendezvényen. A hálózat profilja miatt az Etikai Kódex szünetekben sem támogatja a dohányzást, de a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a Partner döntésére bízza a dolgot.

6.3.4. A Partner nyilvános beszédeiben köteles tartózkodni egyes üzlettársak illetve üzleti csoportok negatív és pozitív megkülönböztetésétől, obszcén kifejezések használatától. Köteles  kerülni (köteles) a nemre, bőrszínre, vallásra, politikai hovatartozásra történő utalásokat, és egyéb olyan témákat, amelyek mások számára elidegenítőek, megosztóak vagy sértőek lehetnek.

6.3.5. A rendezvényről hang- illetve mozgóképfelvételt készíteni, ezeket, valamint a rendezvényeken készült fényképeket sokszorosítani illetve másokkal digitális formában megosztani (pl. e-mail-ben, interneten) csak a társaság előzetes hozzájárulásával lehet.

6.3.6. A nyilvános rendezvényeken csak az aktuális, hivatalos Longlife System központi prezentációja vetíthető és tartható, melynek változtatási joga a társaságot illeti. Az előadó – előadói stílusának megfelelően és ahhoz igazodóan – változtatásokat eszközölhet a prezentációban a vállalatvezetéssel történt előzetes egyeztetés alapján, és a társaság által kiadott franchise elemeket köteles használni. A vállalat által elkészített előadás anyagának megváltoztatási tilos! Ez alól kivétel, ha az előadásban olyan elemek vannak, melyek aktualizálását a vállalat kéri az előadótól. Az előadói jogosultságot a vállalat kötheti üzleti szinthez, erről mindig aktuálisan a Grémium dönt.

 

7. Szponzorálás, regisztráció

7.1. A hálózatba való belépés feltétele a rendszer szerinti Partneri regisztráció. Regisztrációnak minősülnek az ÁSZF-ben meghatározott belépési módok. Tagot tudtán kívül vagy beleegyezése nélkül regisztrálni tilos. Etikai vétségnek minősül Tagot indokolatlanul regisztrálni oly módon, hogy az számára előnyt nem biztosít, különösen azzal a céllal, hogy más Partner számára az adott Tag regisztrálása lehetetlenné váljon.  

7.2. A Longlife System motivációs elemét, a Goodwill Programot befektetésként kommunikálni szigorúan tilos! Bármely Partner, aki a környezetében ilyen jellegű kommunikációról szerez tudomást, haladéktalanul köteles jelenteni a felsővonalbeli vezetőin keresztül a társaság vezető tisztségviselőjének.

7.3. A Partnerek jogosultak szponzorként tevékenykedni és hozzásegíteni másokat (Jelöltek) ahhoz, hogy csatlakozzanak a hálózathoz. A Jelölteknek joguk van arra, hogy szabadon megválasszák szponzorukat. Amennyiben két Partner is azt állítja, hogy ugyanannak a Jelöltnek a szponzora, a vitát a legközelebbi közös felsővonalbeli szponzoruk jogosult eldönteni.

7.4. Tilos a valós szponzorálást imitáló spekulatív célú termékvásárlás, különösen felminősítés, versenyen való előrejutás vagy ajándékok, ösztönzők megnyerése érdekében.

7.5. Prezentációkon (Nyilvános rendezvényen, személyes/kiscsoportos prezentáción, cég vagy felsővonal által szervezett rendezvényen) részt vevő potenciális Partner Jelölt a prezentációtól számított 72 órán belül csak ahhoz a Partnerhez regisztrálható, aki a prezentációra meghívta. Ezen időszakon belül és a rendezvény/prezentáció alatt a Jelölttel üzleti célú kommunikációt más Partner csak azzal a céllal folytathat, hogy megerősítse őt a meghívójához történő beregisztrálásának szándékában. Minden olyan irányú kommunikáció, mely gyengítheti Jelöltet megkereső Partner eredményességét, kizárással szankcionálható.

7.6. Már regisztrált Tag megváltoztatott adatokkal (pl. más néven) történő átregisztrálása más szponzorhoz szigorúan tilos.

7.7. Tilos a toborzási célú tömeges tájékoztatás kör-e-mailben, közösségi portálon, honlapon, hirdetésben, Longlife System ID szám közreadása révén, vagy egyéb, a személyes kapcsolatfelvételtől eltérő módon.

7.8. Ruby vagy a feletti üzleti szinten lévő Partner nem építhet és népszerűsíthet más hálózatot anyagi előnyszerzés céljával. Ennek megszegése a hálózatból történő azonnali kizárást vonja maga után.

7.9. A tényleges és megkísérelt kereszt szponzorálás szigorúan tilos. A kereszt szponzorálás olyan természetes vagy jogi személy új tagfelvételi kérelmét jelenti, aki az ezt megelőző hat  hónapban Partnerként (egy más szponzorvonalon keresztül) már megállapodást kötött a társasággal. Tiltott magatartás, és azonnali kizárást von maga után, a már közösségbe integrálódott Partnert átcsábítani, azaz más üzleti vonalról a saját alsóvonalába integrálni, vagy akár  rábeszélni más csapathoz való csatlakozásra.

7.10. A szponzorálás egységének megőrzése mind az üzletépítők, mind a csapatok eredményessége szempontjából kiemelkedő fontosságú. A csoportok egységére és az Üzletépítők munkájára való tekintettel a társaság nem javasolja a szponzorváltást. Ebből kifolyólag, a csoportok áthelyezését egyik szponzortól a másikhoz, csak kivételes és rendkívüli, alaposan megindokolt esetekben engedélyezi a társaság.

7.11. A Partnernek lehetősége van szponzora megváltoztatására. Ekkor a Longlife System üzletét önként felmondja, és hat teljes naptári hónapon keresztül inaktívak marad, vagyis nem folytat szponzorálást, nem vesz részt Longlife System-el kapcsolatos feladatokban vagy bármely más tevékenységben. A hat (6) hónapos inaktív időszak eltelte után a leendő Partner bármely más szponzorhoz csatlakozva új regisztrációt hajthat végre.

 

7.12. Pozíció eladása

7.12.1. A Longlife System struktúráiban lévő pozíciók vagyoni értéket jelenthetnek, ezért kellő erkölcsi és szakmai körültekintés mellett szabad csak értékesíteni. Ameddig a Partnernek nincs csatlakozója, lehetősége van pozícióját a webirodában átíratni az új Partner nevére, a szükséges személyes adatok megváltoztatásával és megadásával. Erről köteles utólagos tájékoztatást küldeni a Helpdesken keresztül.

7.12.2. Ha a Partnernek már legalább egy csatlakozója van, eladási kérelmét írásban kell benyújtania a Helpdesken keresztül az Ügyfélszolgálathoz, azon kívül a szponzorához is. A kérelemben meg kell jelölnie az okot és a helyébe lépő Partnert. Az elidegenítéshez szükséges engedélyt a Partner hét munkanapon belül e-mailben, vagy személyesen megkapja. Bizonyos esetekben, a  a társaság saját hatáskörén belül megtagadhatja a pozíció átírását. Ezt írásban indokolnia kell a Partner felé. Ruby vezetői szinttől az ügyfélszolgálat a kérelmet továbbítja a társaság vezető tisztségviselője részére, aki a kérelmet érdemben elbírálja, és a választ a Partnernek eljuttatja 7 munkanapon belül.

7.12.3. A társaság nem javasolja a Partnernek pozíciók vásárlását és fenntartását kizárólag a későbbi értékesítés szándékával, hiszen ez egy olyan üzletépítői kultúrát támogat, amely ellentmond a Longlife System alapelveivel és üzleti modelljével, továbbá alááshatja az aktív hálózatban dolgozóknak az etikus, folyamatos munkából származó eredményekbe vetett hitét, valamint lojalitását a társaság felé. Amennyiben a Partner mégis értékesíti pozícióját, úgy a saját és az új Partner anyagi előnyén túl köteles szem előtt tartani a hálózatban etikusan dolgozók érdekeit is.

Would the Partner still sell his position, beyond his own profit he is obliged to take into consideration the interests of those working in the network in an ethic way.

7.12.4. Csak olyan pozíció adható el, amely a megelőző 6 hónapban aktív volt (beleértve a tárgyhónapot is) Amennyiben a kérdéses pozíció nem rendelkezik a megfelelő aktivitással, úgy mód van rá, hogy a Partner kifizesse az elmaradt aktivitást, és ezután a pozíció eladhatóvá válik.

 

8. Üzletépítői eszközök, szerzői jogok

8.1. A Partnerek nem használhatják internetes tartománynevükben, közösségi oldalakon létesített profiljukban, illetve e-mail címükben a a társaság kereskedelmi neveit (pl.: Longlife System), márkaneveit, szolgáltatásainak nevét, termékeinek nevét, sem pedig ezekből levezetett elnevezéseket.

8.2. A társaság kereskedelmi nevei, formatervezési mintái vagy szimbólumai kizárólag a társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatók fel

8.3 A Partnerek a  társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatják eladási vagy értékesítési célokra a társaság által szervezett eseményekről vagy előadásokról készített felvételeket, továbbá nem másolhatják a  társaság által készített nyomtatott anyagokat, hang- és képanyagokat sem kereskedelmi, sem személyes célokra.

8.4. A partner a társaság által készített prospektusok és más kiadványok sokszorosítására csak a társaság előzetes beleegyezése esetén jogosult és köteles vállalni, hogy a tárgyi dokumentumok másolatai I. osztályú minőségben készülnek el. A partner nem jogosult a társaság által készített dokumentumok részleges, kivonatolt sokszorosítására, felhasználására. A társaság dokumentumai szerzői jogvédelem alatt állnak.

8.5. A partner által üzemeltetett weblap nem keltheti azt az érzést harmadik személyben, hogy a partner weblapja és a társaság weblapja azonos. A partner weblapja nem tartalmazhat a társaság weblapjához kapcsolódó linkeket.

8.6. A partner postai vagy elektronikus levelezése során nem használhatja a társaság által rendszeresített arculati megjelenítést.

8.7. A partner nem jogosult a média által a társasággal, annak termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatosan feltett kérdésekre a társaság előzetes írásbeli felhatalmazásának hiányában válaszolni. A partner a jelen bekezdésben körülírt esetet haladéktalanul köteles a társaság felé jelezni. A partner köteles olyan magatartást tanúsítani, amely a társaság jó hírnevének megőrzését biztosítja.

8.8. A partnerek a társaság nevében, a társasággal, annak termékeivel, a társaság egyéb tevékenységével kapcsolatos reklám- és eladás ösztönző tartalmú kéretlen e-maileket (spam) harmadik személyek részére nem küldhetnek, kivéve az alábbiakban megjelölt esetekben:

 

9. Értékesítés

9.1. A Partner üzleti tevékenysége az új Partnerek toborzása mellett a stabil, hosszú távon elégedett fogyasztói bázis kiépítésére irányul. Ezzel nem összeegyeztethető a kiskereskedelmi szektorban történő bolti értékesítés. Ennek érdekében a termék iránt érdeklődőket lehetőleg Partnerként kell regisztrálni a közösségbe, biztosítva számukra a kedvezményes partneri áron történő vásárlást. Amennyiben a Jelölt nem kíván semmilyen módon regisztrálni  a hálózatba, viszont a terméket kipróbálná, a személyesen történő, kiskereskedelmi áron való értékesítést kell alkalmazni. Erre vonatkozóan a weboldalon megtalálható a vállalat ajánlott kiskereskedelmi ára.

9.2. Tilos a termékértékesítésre vonatkozó tevékenység folytatása hagyományos kis- és nagykereskedelmi egységekben, kör-e-mailben, közösségi portálon, web-áruház használatával, honlapon, hirdetésben, Longlife System ID szám közreadása révén, vagy egyéb, a személyes kapcsolatfelvételtől eltérő módon. Erre kizárólag a vállalat engedélyével, vagy a vállalat által kezdeményezett egységes kampány keretein belül nyílik mód.

Scroll