Általános Szerződési Feltételek 

LONGLIFE SYSTEM

 

Bevezető rendelkezések

A Dubin International Ltd. - továbbiakban: Társaság (cím: Bur Dubai, Al Barsha P.O. Box 116171, Dubai, UAE Reg. no.:IBC/03/16/12486) – célja, hogy a Longlife System küldetését, egy TUDATOS KÖZÖSSÉG létrehozásával megvalósítsa. A Longlife System közösségéhez csatlakozó személyek – továbbiakban: Partnerek - egy olyan utat járnak be, amely a tudatos élet legmagasabb fokára emeli őket.

Küldetésünk

A Longlife System CME meghonosítása a világban, olyan tudatos közösségi modell létrehozása és alkalmazása révén, melyek a közösség tagjait, a Partnereket anyagi bőséghez, szellemi kiteljesedéshez és hosszú, egészséges élethez segítik.

A jelen ÁSZF, valamint annak elválaszthatatlan részét képező, tételesen megjelölt mellékletei (továbbiakban együttesen: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a Társaság és a Partnerek között létrejövő szerződés lényeges feltételeit, kapcsolatát, a partnerek által követendő üzleti magatartási normát, a feleket illető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket, a szerződés megszűnésének eseteit.

A Partnerek eljárásuk során kötelesek megfelelni a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének és feltételének, továbbá a vonatkozó európai közösségi, tagállami (országos) és helyi jogszabályoknak. A Társaság tájékoztatja a Partnereket, hogy Társaság az ÁSZF rendelkezéseit saját határkörében eljárva bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A Társaság tájékoztatja a Partnereket, hogy a jelen ÁSZF alapján lefolytatott sikeres regisztráció és az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Partner hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság a fentiekben előadottak alapján az ÁSZF-et, az általa meghatározott időben, egyoldalúan módosítsa. A Partner a sikeres regisztráció és az ÁSZF elfogadása esetén tudomásul veszi, hogy az esetleges ÁSZF módosítás a Társaság hivatalos weblapján (longlifesystem.com) történő közzététellel válik hatályossá.

A Társaság határozottan kijelenti, hogy pénzügyi tevékenységet a CME hűségprogramja kapcsán nem végez, üzleti tevékenységének alapját klub kedvezmény kártyák értékesítése jelenti. A hűségprogram kapcsán alkalmazott motivációs programhoz a Társaság térítésmentes hozzáférést biztosít.

A programban történő részvétel során külső befizetés, egyéb pénzeszköz csere, vagy barter nem történik, és alkalmazása szigorúan tiltott.

Az ilyen jellegű cselekményektől a Társaság határozottan elhatárolja magát.

Meghatározó szakmai források véleménye alapján kijelentjük, hogy:

“A Társaság – sem a Longlife System CME Tulajdonosi Hűségprogram, sem pedig más üzleti konstrukció keretén belül - nem jogosult értékpapírok – így különösen részvény, kötvény és részvényopció – kibocsátása útján pénzeszköz nyilvánosságtól történő bevonására, elfogadására.”

Alapelvek

Jogviszonyból adódó Partneri kötelezettségek

A Partnerek magánszemélyek, vagy önálló vállalkozók. A Társaság és a Partnerek közötti jogviszony megbízási szerződésnek minősül, a megállapodás megkötésével közöttük nem jön létre munkaviszony. A Partner valamennyi adó és társadalombiztosítási járulék megfizetéséért önállóan, személyesen felel. A Társaság nem jogosult és egyben nem köteles a Partner részére fizetendő jutalékból (vagy egyéb jogcímen kifizetett összegből) adót vagy egyéb járulékot levonni, kivéve, ha az adó- vagy járulék levonást jogszabály írja elő. A Partner saját maga felel és gondoskodik a társadalombiztosítási, illetve adóügyi nyilvántartásba való bejelentkezéséről. A Partner tevékenységével kapcsolatos kiadásait, költségeit (például: utazási költség, étkezési költség, iroda költség, stb.) saját maga köteles viselni, továbbá a Partner vállalja a gazdasági tevékenységével járó (üzleti) kockázatot is.

Az ÁSZF megsértésének bejelentése

Amennyiben a Partner azt tapasztalja, hogy egy másik Partner megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, a jogsértést haladéktalanul köteles igazolható módon (a szabálysértés és az érintett megjelölésével) jelezni a Társaságnak. Az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartás, tevékenység veszélyeztetheti a Társaság jó hírnevét, illetve veszélyeztetheti a Partnerek munkáját és anyagi fejlődését.

Helyi jogszabályok betartása

A Partner tevékenysége során köteles betartani a helyi jogszabályi rendelkezéseket.

Jog- és cselekvőképesség

A Társaság Partnere csak 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes személy, illetve az illetékes cégbíróság által nyilvántartott gazdasági társaság lehet, akinek a szerződéskötési, valamint elidegenítési és szerzési képessége korlátozva nincs, nyilatkozataihoz semmiféle hatósági engedélyre, vagy harmadik személy hozzájárulására nincs szükség.

Partneri státusz létrejötte

A Partner státusza Társaság és a Partner közötti szerződés megkötésével jön létre. A szerződés megkötéséhez regisztráció szükséges. A Társaság rendszerébe kizárólag (már regisztrált) Partner (Közösségi Tag), úgynevezett „Szponzor” segítségével, az ő regisztrációs kódjának (ID számának) megadásával lehet bekerülni. Minden Partner (Közösségi Tag) rendelkezik egy azonosító számsorral, úgynevezett „Longlife ID” számmal. A szerződés létrejöttéhez a potenciális Partnernek ki kell töltenie a Társaság weboldalán található ún. Regisztrációs űrlapot. A regisztrációs űrlap társaság részére történő megküldése egyben azt is jelenti, hogy a Partner megismerte és elfogadta a Társaság weboldalán közzétett ÁSZF-et (annak mellékleteit), továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a társaság az ÁSZF-et illetve az egyéb szabályzatokat egyoldalúan, az általa meghatározott időben módosítsa. Amennyiben a Társaság a részére online megküldött, a Partner által kitöltött regisztrációs űrlap alapján a regisztrációt visszaigazolja a Partner részére, a szerződés létrejött a felek között. A szerződés hatálybalépéséhez szükséges, hogy a Partner teljesítse a COMPASS alapján előírt vásárlási kötelezettségét. A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármely regisztrációs (jelentkezői) kérelmet indokolás nélkül visszautasítson. A szerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a jelentkező (potenciális partner) a regisztrációja során csak valós adatokat adhat meg. Amennyiben a jelentkező valótlan adatokat közöl a regisztrációs űrlapon, és ez a későbbiek során ez a Társaság tudomására jut, úgy a Társaság jogosult a partner pozícióját (ezzel együtt regisztrációját) törölni, ami a szerződést – külön nyilatkozat hiányában, automatikusan megszünteti.

Active Product Card (APC), Business Product Card (BPC), Longlife Product Card

A Társaság tájékoztatja a Partnert, hogy a „COMPASS” alapján a jutalék elszámolásához és kifizetéséhez szükséges Active Product Card illetve Business Product Card megvásárlására a longlifestore.com weboldalon található információk alapján van lehetőség.

A longlifesystem.com web oldalon megvásárolható klub kedvezmény kártyák révén a Társaság a klubtagság, valamint a tagsági szolgáltatások mellett hozzáférést biztosít a Társasággal szerződésben álló web áruházak, szolgáltatói web felületek stb. kínálatának nagymértékű kedvezménnyel történő igénybevételéhez.

Szerződő felek kötelezettségei és jogai

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a longlifesystem.com weboldalon történő megjelenítéssel folyamatosan tájékoztatja a Partnert a hatályos szabályzatokról, a Társaság által végzett tevékenység, szolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényeges információkról, az üzleti tevékenységet elősegítő tapasztalatairól.

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner részére a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező „COMPASS” -ban meghatározott jutalékot – az ott meghatározott feltételek Partner által történő teljesítése, az ott meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén - a meghatározott módon és időben megfizeti a Partner részére. A Társaság tájékoztatja a Partnert, hogy a jutalék átutalással történő kifizetése esetén, annak banki költsége a Partnert terheli, amely összeget a Társaság jogosult a kifizetendő jutalékból levonni. A jutalék átutalással történő kifizetésének feltétele, hogy a Partner a Help Deskre történő levél megküldésével előterjessze ez irányú kérelmét, valamint közölje az átutaláshoz szükséges adatokat. A Partner tudomásul veszi, hogy az átutalás mintegy 10 napot vesz igénybe.

A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy mind a szerződés hatálya alatt, mind azt követően a Társaságra, valamint az általa szponzorált Partnerekre, jelöltekre vonatkozó, általa ismert adatokat az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli. A Partner az általa kezelt adatokat, adatbázist sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig azt követően harmadik személynek – az érdekeltek írásbeli hozzájárulásának hiányában - nem adhatja ki.

A Partner köteles a Társaság üzleti jó hírnevét megőrizni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner sem a szerződés hatálya alatt, sem azt követően nem jogosult a Társaság nevében jognyilatkozatot tenni.

A Partnernek saját magának kell gondoskodnia arról, hogy az általa végzett tevékenységet a mindenkori jogszabályoknak megfelelően folytassa.

Az a Partner, aki tovább ajánlani akarja a Longlife System rendszerét, köteles a Társaság által szervezett képzési és motivációs tréningeken részt venni, tekintettel arra, hogy az információ átadása a Társaság által meghatározott módon kell, hogy történjen.

A Partner a jelen ÁSZF mellékletét képező „COMPASS”-ban foglaltaknak megfelelően jutalékra jogosult. A Partner a „COMPASS”-ban foglaltaknak megfelelően jogosult szponzorálási tevékenységre.

A Partner köteles az adataiban, elérhetőségeiben bekövetkezett változást legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a Társasággal igazolható módon közölni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott hibás, valótlan adatokból eredő kárért a Társaság felelősséggel nem tartozik.

Adatvédelem

A Társaság a Partner adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló szabályozások szerint jár el.

A Társaság számára a Partner által (számára) a regisztráció, szolgáltatás igénybevétele során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek biztosítása érdekében kezeli, tárolja.

A Társaság a Partner által rendelkezésére bocsátott adatait, a fent meghatározottaktól eltérő célból - például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése - csak az adatkezelés céljának megadásával, és az adatkezelő személyének előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

A Társaság a Partner adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki az ő közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során, amelyhez Partner az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

A szerződő Partner elfogadja, hogy a Longlife System oktatási szolgáltatást végző alvállalkozójának - Longlife Education - adatbázisába is bekerül neve, telefonszáma és E-mail címe, és a Longlife Education ezen elérhetőségeken megkeresheti oktatási és promóciós anyagokkal.

A Társaság a megfelelő software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Partner által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság által hozható intézkedések a Partner jogellenes, szerződéssértő üzleti magatartása esetén

Amennyiben a Partner az ÁSZF rendelkezéseit megsérti, azaz nem szerződésszerűen jár el, vagy magatartása jogellenes, üzleti magatartása nem felel meg az etikai kódexben foglaltaknak a Társaság egyoldalúan meghozott döntése alapján az alábbi szankciókat alkalmazhatja a Partnerrel szemben:

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Társaság döntése alapján a partneri szerződés felfüggesztésre kerül, úgy a felfüggesztés ideje alatt a Partner nem jogosult üzleti tevékenység folytatására, és a Társaság ezen időszak alatt jogosult visszatartani (maximum 30 napig) a Partner jelen szerződés felfüggesztésének időpontjáig ki nem fizetett jutalékát.

Amennyiben a Társaság a Partner jogellenes, szerződéssértő magatartása miatt felmondja a szerződést, úgy a Társaság a szerződésszegő Partner jutalékait visszatarthatja arra az időszakra, amíg a Partner magatartásának vizsgálata folyik. Amennyiben a Társaságot, vagy harmadik személyt kár éri a Partner szerződéssértő, jogellenes magatartása miatt, úgy a társaságot, vagy harmadik személyt ért károk összegét jogerősen megállapító bírósági ítélet meghozataláig a Partner nem jogosult a vizsgálati időszakra esetlegesen járó, őt egyébként megillető jutalékra. A Társaság jogosult az ilyen módon őt ért károk, továbbá a felmerült költségek megtérítése iránt bírósági és/vagy hatósági úton fellépni.

Szerződő felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a felróhatósági alapú kárfelelősség szabályait rendelik alkalmazni.

Késedelem

Vis major esetén a Társaság nem vállal felelősséget az esetleges késedelmekért vagy a teljesítés elmulasztásáért. Vis majornak minősülnek mindazok a körülmények, amelyek folytán a Társaság által vállalt kötelezettségek teljesítése ellehetetlenül, vagy jelentősen megnehezül, így különösen sztrájkok, egyéb (kollektív) munkaügyi jogviták, felkelések, háborúk, tűzesetek, halálesetek, valamely fél beszerzési forrásainak korlátozásai, vagy jogszabályi változások.

Lemondási nyilatkozat

A Partner által elkövetett szerződésszegés esetén a Társaság által a tárgyi szerződésszegés vonatkozásában tett esetleges lemondási nyilatkozat nem értelmezhető úgy, hogy a Társaság a Partner által elkövetett egyéb, vagy más Partnerek által ugyanazon tárgykörben elkövetett szerződésszegésével kapcsolatos kártérítési igényéről lemondana.

A lemondó nyilatkozat nem értelmezhető akként sem, hogy a társaság a jövőben eltekintene a megsértett szerződéses rendelkezés alkalmazásától, az érintett rendelkezés alapján a Partnereket terhelő szerződéses kötelezettségtől.

A Társaság azon esetleges magatartása, miszerint valamely Partner által elkövetett szerződésszegés alapján fennálló igényérvényesítési lehetőségével nem-, vagy csak késedelmesen él, nem értelmezhető akként, hogy a társaság a jövőben eltekintene a megsértett szerződéses rendelkezés alkalmazásától, az érintett rendelkezés alapján a Partnereket terhelő szerződéses kötelezettségtől.

Felelősség korlátozás

A Partner kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Társaság, annak jogutódja, azok tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, a Társasággal vagy jogutódjával szerződéses jogviszonyban álló magánszemélyek vagy gazdálkodó szervezetek (értve alatta minden profit orientált és non profit személyegyesülést) sem kontraktuális, sem deliktuális alapon nem felelnek a Partner közvetett, közvetlen, tapadó, következményes káraiért, elmaradt hasznáért vagy egyéb veszteségeiért, amelyek az alábbiakban megjelölt okokból eredően következnek be:

Elírások

A Társaság nem vonható felelősségre a hivatalos weboldalán történő olyan elírásokért és hibákért, amely hibák ellenére a szöveg tartalmából a helyes értelmezés kikövetkeztethető.

Panasz

Amennyiben a Partnernek a jutalékkal, vagy a társaság által vállalt egyéb kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan bármilyen jellegű igénye, követelése keletkezik, úgy azt 7 napon belül, de legkésőbb az igény, követelés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezésétől számított 45 napon belül köteles írásban a web office-ban elérhető Help Desk-en keresztül közölni a társasággal. A Társaság kizárólag azokért a hibákért, mulasztásokért, partneri igényekért vállal felelősséget, amelyeket a Partner a fentiekben körülírt határidőben és módon bejelent a Társaságnak, kivéve, ha azok a Társaság szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

A jogviszony megszűnése

A szerződés megszűnik:

Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződést felmondani. Felmondását köteles írásba foglalni és azt a Társaság részére a Help Desk-en keresztül megküldeni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Partner megsérti a jelen ÁSZF -ben, és az annak mellékletét képező szabályzatokban foglalt kötelezettségét, illetve olyan üzleti magatartás tanúsít, amely alapján a Társaságtól nem várható el a jogviszony fenntartása. Ilyen üzleti magatartásnak minősül pl. a Társaság rossz hírnevének keltése, a Longlife System negatív minősítése, a Társaság működésével kapcsolatos pontatlan, téves információk közlése, az adatvédelmi szabályok megsértése, a Társaság nevének, illetve a Longlife System elnevezésnek, logójának jogosulatlan felhasználása, nem a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő működés, jog- és cselekvőképesség megszűnése, illetve korlátozása, az üzleti tevékenységgel kapcsolatos visszaélések (lásd etikai kódex), versenykorlátozás megsértése, stb. Szerződő felek rögzítik, hogy a Társaság a jelen bekezdésben foglalt felmondását köteles írásba foglalni, a felmondási indokot rögzíteni és a felmondást a Partner rendelkezésre álló e-mail címére megküldeni.

A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelesek egymással elszámolni, a megszűnés bekövetkeztét követő legkésőbb 30 napon belül. A Partner a megszűnés napjáig jogosult a jutalékra. A Partnert megillető jutalékot a Társaság az elszámolást követő 8 napon belül fizeti meg a Partner részére.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bekezdés szerinti elszámolás megtörténte nem szünteti meg a Társaságnak a Partnerrel szembeni esetleges visszafizetési, kártérítési igényének érvényesítését.

Amennyiben a szerződés a Partner halála (jogi személy estében annak jogutódlással történő megszűnése) miatt szűnik meg, úgy a Társaság a Partner örökösének, jogutódjának fizeti meg a Partnert megillető, a megszűnés időpontjáig) számított jutalékot, a jogerős hagyatéki végzés, illetve a jogutódlást megállapító jogerős döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a Partner fent említett módon igazolt örökösének, jogutódjának szándékában áll az elhalálozott, megszűnt Partner tevékenységét folytatni, úgy azt megteheti, anélkül, hogy az elhalálozott, megszűnt Partner pozícióját elvesztené. Az örökös, jogutód e szándékát köteles a jogerős hagyatékátadó, jogutódlást megállapító végzés kézhezvételét követő 15 napos jogvesztő határidőn belül a Társaságnak bejelenteni. Amennyiben az örökös, jogutód a jelen bekezdésben körülírt írásbeli szándéknyilatkozatát a Társaság részére megküldi, vagy átadja, úgy a Társaság a tárgyi pozíciót az örökös, jogutód nevére átírja. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az alább megjelölt ok fennállta esetén a szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja: a jogutód konkurens gazdasági vállalkozásban vezetői státuszt tölt be.

Amennyiben az örökös, illetve a jogutód igazolási, értesítési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy a Társaság jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a szerződés a Partner jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, úgy a Társaság a jogutód nélküli megszűnést megállapító végzés jogerőre emelkedéséig számított jutalékot fogja a vonatkozó jogszabályok alapján a jogosultak részére kifizetni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a partneri pozíció értékesítéséhez a Társaság előzetes hozzájárulása szükséges. A Partner tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás megadása a Társaság egyoldalú döntésén alapul, döntését megindokolni nem köteles. Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner a pozíció értékesítésére vonatkozó szándékát, az átvevő Partner adatainak közlésére és a leendő Partner bemutatására is kiterjedően, írásban a társaság által rendszeresített és a társaság honlapjáról letölthető dokumentum hiánytalan kitöltésével köteles bejelenteni a Társaság részére, a Help Desk-en keresztül. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Partner ez irányú bejelentését követő 30 napon belül írásban értesítést küld a Partner részére a hozzájárulás megadására, illetve megtagadására vonatkozóan. Amennyiben a Társaság a hozzájárulást megtagadja, úgy a jelen szerződés a Társaság és a Partner között továbbra is hatályban marad. Amennyiben a Társaság a Partnernek a pozíció értékesítésére vonatkozó kérelméhez hozzájárul, úgy az átvevő partner az átadó partner helyébe lép. Az átvevő partner köteles az átadó partner kötelezettségeinek teljesítésére, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Társaságnál hatályban lévő szabályzatokat.

A pozíció átírás és értékesítés költségei a pozíciót átadó Partnert terhelik.

Elévülés

Szerződő felek rögzítik, hogy a Partner a Társasággal szemben fennálló igényeit 60 napos elévülési idő mellett jogosult érvényesíteni.

Érvénytelenség

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a közöttük létrejött szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezéseket a szerződés többi részétől elválasztva kell kezelni úgy, mintha e rendelkezések soha nem képezték volna a szerződés részét, és úgy, hogy az ilyen módon bekövetkezett érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság az egyéb rendelkezések érvényességét, illetve végrehajthatóságát ne érintse.

Tiltások, korlátozások

A Partner önálló marketing tevékenységre nem jogosult, semmilyen médiában vagy fórumon nem nyilatkozhat a Társaság nevében vagy a Társaságról.

A Partner nem jogosult nyilvános videó megosztó oldalra a Társasággal kapcsolatos anyagot, prezentációt feltölteni, a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Keresztvonalazás: a Partnernek tilos a bináris rendszerben másik ágon elhelyezkedő Partnerrel üzleti információt cserélni.

Pozíciót a Partner csak a saját pozíciója alatti szinten vásárolhat.

Pozíciót tilos nyilvános oldalakon, a Társaság oldalain, hirdetés formájában vagy más egyéb, nyilvános módon értékesítésre felajánlani. Amennyiben ez megtörténik, a Társaság törli a Partner pozícióját.

Csak olyan pozíció adható el, amely a megelőző 6 hónapban aktív volt (beleértve a tárgyhónapot is). Amennyiben a kérdéses pozíció nem rendelkezik a megfelelő aktivitással, úgy mód van rá, hogy a Partner kifizesse az elmaradt aktivitást, és ezután a pozíció eladhatóvá válik.

Szponzorváltás: amennyiben a Partner más, nem a saját szponzorvonalán lévő szponzor alá kíván átregisztrálni, azt úgy teheti meg, hogy 6 hónapon keresztül a vállalatban semmilyen tevékenységet nem végez. A 6 hónap leteltével lehetősége van újra regisztrálni, kizárólag egyedül, a már felépített struktúráját nem viheti tovább az általa kiválasztott szponzorhoz.

Vegyes, záró rendelkezések

A Partner weboldalra történő belépése feltételezi, hogy a Partner az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési társaságnak - például internet szolgáltató társaságnak - felróható hibákért a Társaság felelősséget nem vállal. A Partnert terheli a számítógépén tárolt adatok védelmének kötelezettsége.

A Társaság és Partner között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kötelesek megoldani.

Felek a jelen ÁSZF alapján az őket megillető jogokból, illetve az őket terhelő kötelezettségekből eredő esetleges jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Magyar Köztársaság Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Scroll